Audyt stanu BHP w zakładzie pracy

      Bycie pracodawcą nieodłącznie wiąże się z odpowiedzialnością za każdego z pracowników. W natłoku codziennych zadań, gąszczu obowiązujących przepisów, oraz coraz szybszym tempie pracy można przeoczyć kilka obowiązków narzuconych przez polskie prawo. I tutaj pojawia się firma SYNERGIA. Za każdym razem, gdy rozpoczynamy współpracę z nowym klientem, zaczynamy od przeprowadzenia pełnego audytu BHP w zakładzie pracy. Zaczynamy od przejrzenia dokumentacji. Jeżeli jest ona niepełna, bądź nie została dotychczas utworzona, natychmiast zabieramy się do pracy i szybko tworzymy wszystkie niezbędne dokumenty. Kolejnym krokiem jest audyt zakładu pracy. Sprawdzamy wszystkie maszyny i urządzenia pod kątem spełniania wymogów w zakresie BHP, wszystkie pomieszczenia, przyjrzymy się sferze przeciwpożarowej. Wnioski z audytu zostaną przedstawione w szczegółowym raporcie, zawierającym dokładny opis, zdjęcia, oraz propozycje rozwiązań.

Audyt dokumentacji BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP:

 • Sprawdzimy czy wszyscy pracownicy są prawidłowo przeszkoleni. Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe, a szkolenia okresowe dodatkowo na sześć rodzajów dla różnych grup pracowniczych. Zdarza się że pracownicy mają szkolenia BHP, ale nie takie jak wymaga tego prawo. Przeanalizujemy każdy dokument pod kątem jego dopasowania do zajmowanego stanowiska, i w razie niezgodności wskażemy co należy poprawić.
 • Czy dokumentacja jest wypełniona poprawnie. Brak podpisów, inne nazwy stanowisk na kartach szkoleń a inne w umowach, nieaktualne wzory zaświadczeń. Miejsc w których mógł wkraść się błąd jest wiele, dlatego starannie przeanalizujemy punkt po punkcie by mieć pewność, że wszystko jest na swoim miejscu.
 • Czy nie upłynął termin szkoleń. Szkolenia wstępne BHP są aktualne przez 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, a nie od dnia szkolenia pracownika. Przez ten szczegół w wielu firmach zdarza się że pracownik wykonuje pracę bez ważnego szkolenia BHP, narażając przy tym pracodawcę na konsekwencje. Szkolenia okresowe ważne są w zależności od stanowiska od roku do 5 lat. Sprawdzimy aktualność wszystkich szkoleń, i przygotujemy dla pracodawcy wykaz dat ważności szkoleń.
 • Czy nie należy odnowić szkoleń stanowiskowych. Zatrudniamy pracownika na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Logistyki. Po roku pracy pracownik dostaje awans na stanowisko Starszego Specjalisty. Wszelkie zmiany na stanowiskach pracy w firmie należy również dokumentować na karcie szkolenia wstępnego w formie szkolenia stanowiskowego. Przyjrzymy się uważnie, czy wśród pracowników każdy ma szkolenie stanowiskowe zgodne z aktualnym stanowiskiem.

Badania lekarskie:

 • Czy są nadal aktualne. Termin ważności badań lekarskich jest uzależniony od decyzji lekarza medycyny pracy. Zdarza się, że jeden pracownik dostanie zaświadczenie od lekarza ważne na rok, a drugi na pięć lat. Zawsze musimy pamiętać, aby skierować pracownika na badania okresowe przed upływem ich ważności. Przyjrzymy się wszystkim zaświadczeniom, i przygotujemy wykaz dat ważności badań lekarskich. Możemy o nich również Państwu przypominać, gdy zbliżać się będzie koniec ich ważności.
 • Czy skierowania zostały wystawione poprawnie. Zdarza się, że skierowanie na badanie lekarskie nie uwzględnia wielu czynników, na które narażony jest pracownik. Jeżeli pracownik wykonywał pracę na wysokości, a badania lekarskie tego nie uwzględniały i doszło do wypadku, to zakład pracy ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy pracownika bez ważnych badań lekarskich. Inaczej będzie wyglądało skierowanie na badanie lakiernika, a inaczej dyrektora generalnego. Zapewniamy pełne wsparcie przy procesie wystawiania skierowań dla wszystkich pracowników.
 • Czy zakres badań jest wystarczający dla danych stanowisk. Czy osoba pracująca na wysokości ma badania wysokościowe? Czy kierowcy mają badania psychotechniczne? Czy uwzględniono narażenia na występujące w zakładzie substancje chemiczne? Wskażemy wszelkie braki w zakresie badań lekarskich.

Ocena ryzyka zawodowego:

 • Czy oceny zostały stworzone na wszystkich stanowiskach. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka zawodowego, oraz do zapoznania z nią pracowników. Obowiązek ten obejmuje wszystkie stanowiska pracy, od pracowników biurowych, przez operatorów maszyn, po dyrektorów generalnych. Przygotujemy wykaz wszystkich stanowisk, które nie zostały dotychczas objęte oceną ryzyka zawodowego, oraz zaproponujemy wsparcie w uzupełnieniu braków.
 • Czy obejmują wszystkie zagrożenia na stanowiskach. W wielu przypadkach pracodawcy kupują gotową ocenę ryzyka zawodowego przez Internet. Podczas kontroli przez Sanepid, lub Państwową Inspekcję Pracy okazuje się, że taki dokument nie odzwierciedla specyfikacji pracy w danym zakładzie i zostaje przez inspektorów podważony. Wszystko przez kartę oceny ryzyka, w której punkt po punkcie należy wymienić zagrożenia występujące w danym zakładzie pracy. Przyjrzymy się dokładnie dokumentacji w celu dokonania oceny jej zgodności z warunkami panującymi w zakładzie pracy.
 • Czy nie należy przeprowadzić ich aktualizacji. Ocenę ryzyka zawodowego należy zaktualizować każdorazowo gdy stworzono nowe stanowiska pracy, wprowadzono nowe urządzenia (lub zmieniono ich układ), zmieniły się przepisy, lub gdy przeprowadzono badania środowiska pracy. Dobrą praktyką jest również aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • Czy każdy pracownik został zapoznany na piśmie z treścią oceny. Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego, jednakże nie definiuje w tym celu żadnej formy ani wzoru. Oznacza to dowolność form zapoznania. Może być to osobna rubryka w karcie szkolenia wstępnego, osobne zaświadczenie lub tabela załączona do oceny dla danego stanowiska. Ważne jest, by pracownicy byli zapoznawani nie tylko z ocenami ryzyka zawodowego, ale również ich aktualizacjami.

Pozostała dokumentacja w zakresie BHP i PPOŻ:

 • Czy istnieją wszystkie instrukcje BHP. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom dostępu zarówno do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń obsługiwanych w zakładzie pracy ale również instrukcji bezpiecznej pracy. Mile widziane są instrukcje wywieszone na ścianach przy stanowiskach pracy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Instrukcje mogą znajdować się w dowolnym miejscu, pod warunkiem że jest to miejsce dostępne dla pracowników.
 • Czy sporządzono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Wymogi związane z opracowaniem instrukcji zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie reguluje kiedy należy przygotować instrukcję dla danego budynku. Powinna ona zawierać m.in. szczegółowy opis obiektu, plany ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, czy wykaz osób odpowiedzialnych np. za koordynację podczas ewakuacji obiektu.
 • Czy prowadzona jest karta pomiarów środowiska pracy. Same protokoły pomiarów środowiska pracy dostarczone przez laboratorium dokonujące pomiarów to jeszcze nie wszystko. Ważne jest również sporządzenie karty pomiarów, w której uwzględnione zostaną wszelkie wyniki pomiarów hałasu, oświetlenia, zapylenia, czy drgań.
 • Czy istnieje rejestr wypadków przy pracy.
 • Czy istnieje rejestr chorób zawodowych.
  Powyższe rejestry należy prowadzić nawet, gdy nie stwierdzono zachorowań na choroby zawodowe, oraz nie było wypadków w zakładzie pracy. Jeżeli takowe występowały, należy wyszczególnić w rejestrach każdy pojedynczy przypadek.
 • Czy prowadzony jest rejestr wydawania środków ochrony indywidualnej. W zależności od specyfiki pracy środki ochrony indywidualnej mogą być wydawane na okres miesiąca, czy nawet roku. Dopuszczalne jest również powiązanie terminów wydania nowych środków ochronnych z ich zużyciem, lub datą ważności przeglądów okresowych.
 • Czy prowadzony jest rejestr wydawania odzieży roboczej. Niektóre stanowiska pracy wymagają używania specjalnej odzieży roboczej, którą powinien zapewnić pracownikom pracodawca. Fakt wydawania odzieży należy udokumentować w formie odrębnego rejestru.
 • Czy realizowane są zalecenia i nakazy pokontrolne PIP, Sanepidu. Każda wizyta Inspektorów zwieńczona jest dokumentacją, w której zawarte są pokontrolne zalecenia i nakazy. Pracodawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich wymogów i nadrobienia zaległości w terminach wskazanych przez Inspektorów. Prześledzimy dotychczasowe zalecenia, oraz zwrócimy uwagę na wszelkie aspekty, które mogą być przedmiotem kontroli w najbliższej przyszłości.

Audyt zakładu pracy pod kątem BHP i PPOŻ

Maszyny i urządzenia:

 • Czy stosowane są wszystkie zabezpieczenia, osłony. Wielokrotnie w audytowanych zakładach pracy spotykamy się z demontażem osłon ochronnych na maszynach i urządzeniach. Konsekwencje takich praktyk mogą być tragiczne, wypadki spowodowane pochwyceniem pracowników przez ruchome elementy maszyn często kończą się utratą kończyn, a nawet życia. Przeprowadzimy dokładny przegląd wszystkich urządzeń pod kątem ich zabezpieczeń.
 • Czy urządzenia wymagające przeglądów są im poddawane. Każdy rodzaj urządzeń wymaga okresowych przeglądów. Większość z nich może zostać zatwierdzona przez samego użytkownika, lecz są również urządzenia, które do pracy może dopuścić jedynie Urząd Dozoru Technicznego.
 • Czy urządzenia są stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pomysłowość pracowników wielokrotnie przyprawia służbę BHP o zawał serca. Ponad 90% wypadków w zakładach pracy ma swoje źródła w błędach popełnianych przez samych pracowników, i bardzo często są to działania kierowane pośpiechem, próbą ułatwienia sobie pracy, szukaniem “dróg na skróty”. Szlifowanie używając tarcz do cięcia, drabiny rozstawne używane jako przystawne, urządzenie palarni w pobliżu zaworów z gazem. Przyjrzymy się wszystkim potencjalnym zagrożeniom związanym z niewłaściwym użytkowaniem obiektu, oraz maszyn i urządzeń w zakładzie pracy.

Substancje chemiczne:

 • Czy są prawidłowo składowane. Sposób składowania substancji chemicznych jest różny dla różnego rodzaju substancji. Wytyczne są zawarte zarówno w kartach charakterystyki substancji chemicznych, jak i poszczególnych ustawach i rozporządzeniach.
 • Czy skompletowano wszystkie karty charakterystyki. Karty charakterystyki substancji chemicznych są podstawowym źródłem informacji o każdej poszczególnej substancji. Zawierają zarówno instrukcje przechowywania, jak i postępowania w przypadku rozlania substancji, kontaktu z ciałem, wziewem, czy połknięciem danej substancji chemicznej. Należy zapewnić karty charakterystyki do wszystkich substancji, oraz należy zapoznać pracowników z ich treścią.
 • Czy spełniane są wszystkie wymogi w przypadku większej ilości substancji. W wielu zakładach pracy wymogi dotyczące obchodzenia się z substancjami chemicznymi są dużo wyższe niż w pozostałych. Montaż wanien wychwytowych, system odprowadzania wycieków w celu bezpiecznej utylizacji, wyciągi wentylacyjne, oddzielne pomieszczenia do składowania niebezpiecznych substancji. Pomożemy Państwu się w tym odnaleźć.
 • Czy butle z gazem są składowane zgodnie z wytycznymi. W wielu zakładach pracy stosowane są specjalistyczne gazy techniczne, gazy spawalnicze, czy butle z gazem służącym do ogrzewania. Wskażemy Państwu gotowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, oraz realizujące wymogi prawne w tym zakresie.

Środki ochronne:

 • Czy są stosowane środki ochrony indywidualnej. Do takich środków zaliczamy te narzędzia, które poprawiają bezpieczeństwo jedynie ich użytkowników. Zaliczamy do nich kaski ochronne, okulary, obuwie ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki do pracy na wysokości, rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu, czy maski przeciwpyłowe. Wskażemy na jakich stanowiskach z jakich środków ochrony indywidualnej należy korzystać, oraz ocenimy stan aktualnie używanych środków.
 • Czy są stosowane środki ochrony zbiorowej. W odróżnieniu od środków ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej chronią więcej niż jedną osobę. Przy pracy na wysokości będą to np. bariery ochronne, przy wysokim natężeniu hałasu kasetony i ścianki dźwiękochłonne, czy maty wygłuszające. Przy planowaniu zabezpieczeń środki ochrony zbiorowej zawsze wyprzedzają ochronę indywidualną, są ważniejsze, i dlatego zwrócimy szczególną uwagę na zastosowane rozwiązania.

Środowisko pracy:

 • Czy nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia. Polskie prawo precyzyjnie określa wartości maksymalne dla takich czynników jak natężenie hałasu czy wibracji, stężenia pyłów i substancji chemicznych. O wartościach osiąganych w zakładzie pracy możemy dowiedzieć się w protokołach pomiarów opracowanych przez wykwalifikowane laboratoria środowiska pracy. Posiadamy również sprzęt do samodzielnych pomiarów natężenia hałasu oraz oświetlenia.
 • Czy wprowadzono rozwiązania dążące do poprawy warunków pracy. Jeżeli pracownicy wykonują pracę w narażeniu na przekroczone dopuszczalne normy należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do poprawy warunków pracy. W pierwszej kolejności pomożemy znaleźć rozwiązania techniczne i organizacyjne, gdy będzie to konieczne wskażemy również odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a na końcu indywidualnej.
 • Czy nie należy przeprowadzić pomiarów. O tym, czy w zakładzie pracy przeprowadzane będą pomiary decyduje pracodawca. Jeżeli pracodawca nie podejmie decyzji o zleceniu pomiarów środowiska pracy, może zrobić to w formie nakazu Państwowa Inspekcja Pracy, lub Państwowa Inspekcja Sanitarna podczas przeprowadzania kontroli.

  Współpracujemy z akredytowanym laboratorium środowiska pracy w zakresie prowadzenia pomiarów. Pomagamy zorganizować pomiary, koordynujemy ich przebieg, oraz opracowujemy pełną dokumentację w tym zakresie.

Ochrona przeciwpożarowa:

 • Czy zakład pracy jest dostatecznie oznakowany. Dotychczas używane normy PN-N-01256 (choć wciąż są dopuszczalne), są powoli wypierane przez międzynarodową normę PN-EN ISO 7010:2012. Określają one wzory graficzne piktogramów używanych do oznakowania dróg ewakuacyjnych, sprzętów gaśniczych, etc. Wskażemy wszystkie miejsca w których należy umieścić oznakowanie by zakład pracy spełniał wymogi prawa w tym zakresie, oraz by ewakuacja z budynku odbywała się w sposób sprawny.
 • Czy zakład pracy jest wyposażony w wystarczającą ilość gaśnic. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, należy zapewnić co najmniej 2kg środka gaśniczego na każde 100m2. Rozmieszczenie środków gaśniczych określa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Zweryfikujemy, czy zakład pracy jest dostatecznie wyposażony w odpowiednie gaśnice.
 • Czy gaśnice i hydranty przechodzą coroczne przeglądy. Zarówno gaśnice, jak i hydranty wewnętrzne i zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom stanu technicznego nie rzadziej niż raz na rok. Przyjrzymy się uważnie wszystkim sprzętom gaśniczym w celu zweryfikowania, czy wszystkie środki zostały poddane kontroli.
 • Czy wszystkie gaśnice są sprawne. Pomimo aktualnego przeglądu może dojść do uszkodzenia gaśnic. Wskaźnik na manometrze powinien wskazywać zielony zakres wartości ciśnienia w gaśnicy. Niewłaściwe przechowywanie, silne wstrząsy, a nawet nieuzasadnione użycie mogą doprowadzić do niesprawności gaśnic.
 • Czy należy doposażyć zakład w inne środki gaśnicze. Specyfika danego zakładu pracy może często wymagać innych środków gaśniczych poza samymi gaśnicami. Dla przykładu, koce gaśnicze to niezbędny element wyposażenia każdego stanowiska pracy, w którym występuje praca przy otwartym ogniu (np. gastronomia). W przypadku zapalenia się odzieży używanie gaśnic jest niebezpieczne, ponieważ gaśnice proszkowe są bardzo toksyczne dla organizmu, a gaśnice śniegowe osiągają temperaturę ok -80OC. Koc gaśniczy odcina dopływ tlenu i tym samym gasi palącą się odzież bez dodatkowego narażania zdrowia i życia osoby poszkodowanej.
 • Czy są przeprowadzane ewakuacje zakładu pracy. Prawo nakłada obowiązek na wszystkich zarządców obiektów, w których na stałe przebywa ponad 50 osób, przeprowadzania ćwiczeń ewakuacji budynków nie rzadziej niż raz na dwa lata. Odbycie takich ćwiczeń należy udokumentować w formie protokołu. Zweryfikujemy czy należy przeprowadzić ćwiczenia, oraz w razie potrzeby pomożemy zorganizować cały proces we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

Pierwsza pomoc przedmedyczna:

 • Czy apteczki pierwszej pomocy są odpowiednio wyposażone. Polskie prawo nie reguluje kwestii wyposażenia apteczek. Powszechnie używa się norm DIN stosowanych w Niemczech. Jedynie ogólnikowo zobowiązano pracodawców do zapewnienia apteczek pierwszej pomocy, których wyposażenie powinno być adekwatne do specyfiki pracy. Zweryfikujemy aktualny stan wyposażenia, oraz w przypadku stwierdzenia większego zapotrzebowania, wskażemy jakimi środkami należy apteczki doposażyć.
 • Czy istnieje wykaz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia części personelu w zakresie pierwszej pomocy. Dodatkowo, każda apteczka powinna zawierać listę osób wyznaczonych do obsługi apteczki, oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

        Powyższy wykaz to oczywiście część zakresu audytu BHP przeprowadzanego przez inspektorów firmy SYNERGIA. Każda branża różni się od siebie, także zakres audytu jest dopasowany indywidualnie do każdego klienta. Czas trwania audytu, jak i oczekiwania na raport z audytu jest uzależniony od kilku czynników, głównym z nich jest wielkość zakładu pracy, oraz liczba zatrudnionych. Maksymalny czas oczekiwania na raport z audytu wynosi tydzień.

         Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców chcących zweryfikować poziom spełniania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do kontaktu z naszą firmą. Za każdym razem, gdy rozpoczynamy współpracę z nową firmą, nasze działania zaczynamy od sprawdzenia poziomu BHP w danej firmie. Świadczymy również usługę przeprowadzenia audytu BHP w firmach na zasadzie jednorazowej usługi. Koszt takiej usługi jest uzależniony od wielkości oraz profilu danej firmy. Z naszych usług można skorzystać na terenie całej Polski, jednakże kompleksowy audyt BHP i PPOŻ przeprowadzamy głównie w takich miejscowościach jak Warszawa, Łódź, Żyrardów, Skierniewice, Sochaczew, Łowicz, Grójec, Mszczonów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Piotrków Trybunalski, czy Tomaszów Mazowiecki.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, oraz niezwłocznie przygotujemy wycenę powyższej usługi.

Zadzwoń: 665 511 651

lub zostaw adres e-mail i bądź
na bieżąco z naszą ofertą!

Call Now ButtonKliknij tu by zadzwonić